خطاهای پزشکی adverse near miss sentinel no harm ایمنی بیمار

ایمنی بیمار

ایمنی بیمار

اولین و مهمترین الزام در هر بیمارستان آسیب نرساندن به بیماران است.
مساله ایمنی بیمار جز یکی از مهمترین موارد مورد توجه نظام های سلامت بخصوص در کشور های توسعه یافته می باشد و این امر سبب گردیده که سایر کشور ها در این خصوص اقداما تی را انجام دهند.امارها حاکی از ان است که درصد غیر قابل اغماضی از بیماران در مواجهه با سیستم های بهداشتی بخصوص بیمارستان ها دچار عوارض و صدمات ناشی از ارائه خدمات می گردند و مشکلی بر مشکلات اولیه ایشان افزوده می شود،اما فعالیت های سیستمیک و نظام مندی در جهت کاهش این موارد بخصوص در کشورهای در حال توسعه موجود نمی باشد.
بنابر این پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی و سازمان های پیشرو در این خصوص ایجاد یک نظام جامع سیستمیک مبنی بر فرآیندهای ارتقا ایمنی بیمار جهت کاهش این عوارض و پاسخگویی مناسب به افراد صدمه دیده می باشد که از طریق استقرار فرهنگ ایمنی بیمار رائه شده است.

 

خطاهای پزشکی

9 راه حل ایمنی بیمار

درباره ما
با ما در ارتباط باشید
دی ان ان